Fond umetničkih dela Gradskog muzeja Subotica se počeo formirati u vreme nastajanja prve subotičke muzejske zbirke 1892/94 godine, ali se Umetničko odeljenje osnovalo kada i Gradski muzej, 1948. godine. Umetnički fond danas broji preko 2500 umetničkih dela – slika, grafika, crteža, skulptura – uključujući i predmete iz starije muzejske zbirke, kao što su na primer istorijski portreti iz stare subotičke gradske kuće. U zbirku je integrisano takođe blizu 500 predmeta primenjene umetnosti, te industrijskog dizajna – keramika, tekstil, drvo, metal, staklo, itd. Vremenski period koji likovni fond obuhvata se odnosi na period od kraja 18. veka do danas, sa posebnim akcentima na specifične grupe predmeta, epohu ili stil, kao što su na primer portreti, secesija, umetnost za vreme agitprop kulture, grupa Bosch+Bosch, itd. Osnovu fonda čine: Zavičajna zbirka, Jugoslovenski autori (1918–1940, 1945–1990), Galerija mađarske likovne umetnosti u Vojvodini u periodu od 1830–1930, Legati i poklon zbirke.

1. Zavičajni stvaraoci

2. Galerija mađarske likovne umetnosti u Vojvodini (1830–1930)
Galerija mađarske likovne umetnosti u Vojvodini (1830–1930) obrađuje i prikazuje dela iz perioda od 1830. do 1930. godine, mađarskih umetnika ili stvaralca koji su dali svoj doprinos mađarskoj istoriji umetnosti, a dela im se nalaze u Vojvodini, pa je stoga ova galerija regionalnog značaja i ne odnosi se samo na fond Gradskog muzeja Subotica. Jedan deo autora i njihovih dela pripada zavičajnoj likovnoj sceni, tj. Zavičajnoj zbirci, a zbirke se preklapaju i u slučaju određenih Legata i Poklon zbirki, itd. Prvo otvaranje Galerije se vezuje za 1973. godinu, kao nastavak aktivnosti umetničkog odeljenja Gradskog muzeja Subotica, započetih 1965. godine, i kao deo programa Sekcije istoričara umetnosti Vojvodine, uz finansijsku podršku Pokrajinske zajednice kulture Vojvodine. Od tada se u okviru Gradskog muzeja Subotica vrše istraživanja i prezentacije u vidu studija, izložbi, itd.

3. Legati i poklon zbirke

Poklon zbirka vajarskih dela Gabora Almašija (Almási Gábor: Totovo Selo, 1911 – Subotica, 1994), nalazi se u Gradskom muzeju Subotica na osnovu želje umetnika, a u fond je dospela 2009. ugovorom o poklonu sklopljenom sa darodavkom Iboljom Virag. Tematski u njoj dominira figurativna plastika i portreti, a kao materijal drvo, glina i gips. Umetnikova stilska opredeljenost kreće se od realizma, preko socrealizma, do lirskog realizma i kratkotrajne apstrakcije.

Legat Miloša Babića (Novi Segedin, 1904 – Beograd, 1968) je 1978. godine Gradskom muzeju Subotica poklonila udovica slikara, Sarina Babić. Legat broji preko 400 slika, raznovrsnih po stilskom opredeljenju, a najznačajniji deo opusa je ciklus nastao u Subotici za Svetsku izložbu nauke i tehnike u Parizu 1937. godine. Ciklus je blizak duhu modernizma tridesetih godina u sferi arhitekture, dizajna i filma. U njemu se javljaju simboli i konstruktivističko-bauhausovski stil u duhu aktivizma, a prisutan je i direktni uticaj filma Frica Langa „Metropolis“ (1926).

Legat Ane Bešlić (Bajmok, 1912 – Beograd, 2008) formirala je sama umetnica koja je svojih 20 skulptura poklonila Gradskom muzeju Subotica 1983. godine, nakon svoje retrospektivne izložbe održane u muzeju. Skulpture koje su deo legata predstavljaju različite stvaralačke faze, od simboličkog repertoara biomorfne forme i asocijativnih oblika do apstraknih oblih i bojenih formi.

Poklon zbirku slikara i profesora Likovne akademije u Beogradu, Đorđa Bošana (Subotica, 1918 – Beograd, 1984), je 1987. godine subotičkom muzeju darovala udovica umetnika, dr Nada Bošan. U sastav Poklon zbirke su birana dela iz svih dotadašnjih stvaralačkih faza, a 2005. godine tome je darodavka dodala još dva rada. Izbor objedinjuje sve ključne segmente opusa: od realističkog pristupa, do naglašavanja konstrukcije, geometrizacije formi, te lirskih kompozicija.

Poklonjena zaostavština somborskog slikara i vajara Lajoša Hušveta (Husvéth Lajos: Sombor, 1894 – Sombor, 1956) prvi je veliki legat umetničke zbirke Gradskog muzeja Subotica. Darodavac, udova Šarlota Hušvet, je 1970. predala legat subotičkom muzeju, koji je 1981. dopunjen novim predmetima. Umetnik se, kao polaznik likovne kolonije u Solnoku, inspirisao stvaralaštvom pejzažiste i animaliste Lajoša Zomborija. Tako jedan segment njegovog stvaralaštva, koji je i sastavni deo ovog legata, čine skulpture i slike inspirisane domaćim životinjama. Pored toga, u zbirci se nalazi i veći broj njegovih portreta, pejzaža i urbanog pejzaža.

Deo zaostavštine Aleksandra Lifke (Brašo, 1880 – Subotica, 1952), likovnog i primenjeno-umetničkog karaktera, postao je deo umetničkog fonda 1984. godine, na osnovu ugovora o poklonu sklopljenog 1974. sa darodavkom Eržebet Lifka. U umetničkom fondu se nalaze primerci predmeta enterijera subotičkih građanskih kuća prve trećine 20. veka, npr. sekreter u neobaroknom stilu izrađen 1932. u subotičkoj fabrici nameštaja „Karla Šipoša sinovi“, perzijski tepih s lotosovim cvetom, suveniri, slike, pa i portreti darodavke, rad Arpada G. Balaža, te portret Aleksandra Lifke, rad Imrea Heša.

Poklon zbirku Šandora Olaha (Oláh Sándor: Mađarčeke, 1886 – Subotica, 1966) darovala je Gradskom muzeju Subotica udova Geze Gamaufa, Eržebet Olah iz Budimpešte. Vredan deo opusa od 30 slikarskih dela u pripao je muzeju ugovorom o poklonu 1986. godine. Ovaj vrsni subotički slikar, jedan je od najvećih portretista subotičke likovne scene. Nakon studija u Budimpešti i Minhenu, te poseta umetničkim kolonijama u Nađabanji i Kečmetu vratio Subotici. On je u domenu stila prešao put od minhenskog realizma, preko plenerizma, simbolizma i pozne faze secesije, sa istančanim osećajem za boje, ostavši veran figurativnom iskazu

Poklon zbirka Šandora Toroka (Torok Sándor: Moravica, 1936 – Debrecin, 2006) je dospela u Gradski muzej Subotica nakon ukidanja gradskih ateljea u subotičkoj gradskoj kući: 2004. od strane ćerke autora, magistar slikarstva Melinda Torok, 2007. godine od strane dr Estere Lang. Legat obuhvata perioda od 1966. do 1987. godine. U stvaralaštvu Šandora Toroka prisutna je koloristički senzibilitet i interesovanje za dinamiku, u apstrahovanoj formi, bez prisustva ljudske figure. Posebnu celinu ove zbirke čine nekoliko radova nastalih u sklopu angažovanog programa senćanske umetničke kolonije, kao i nekoliko dela vezanih za likovnu koloniju „Čurgo“.

4. Zbirka dela jugoslovenskih autora
Zbirka se proteže na dva perioda (1918–1940, 1945–1990). Kod likovnih stvaralaca sa jugoslovenskog prostora, zastupljenih u zbirci, možemo govoriti o postojanju više segmenata. Prvi segment se odnosi na međuratni period, a neke od ovde zastupljenih umetnika nalazimo i u kasnijem periodu. Drugu grupu sačinjavaju autori sa šireg jugoslovenskog prostora, tj. sa teritorija posleratnih republika i pokrajina. Treću grupu čine zavičajni stvaraoci, koji su većim delom svog života i stvaralaštva vezani za Suboticu, ali i za druge umetničke centre Jugoslavije, dok u četvrtoj grupi nalazimo stvaraoce koji se delimično vezuju za Suboticu, jer su npr. tu rođeni, ili su pak neko vreme živeli u gradu u datom periodu, ali su većinom boravili u drugom jugoslovenskom umetničkom centru. U celini gledano, umetnička dela jugoslovenskih autora Gradskog muzeja Subotica pokrivaju glavne tokove u razvoju umetničke prakse 20. veka, od dela nastalih u duhu realističkih tradicija do dela asocijativnih i apstraktnih oblika. Zastupljena dela predstavljaju odraz korespondencije nacionalnih umetnosti sa internacionalnom, te označavaju jedan stepen odraza internacionalnih umetničkih tokova umetnosti 20. veka na ovom prostoru.