Fond Arheološkog odeljenja Gradskog muzeja Subotica sastoji se od pokretnih arheoloških dobara koji čine kompleksnu i raznovrsnu riznicu prošlosti severne Bačke. Podeljen je na dva dela – Praistorijsku i antičku i Srednjovekovnu zbirku – koje se neprekidno usložnjavaju i obogaćuju zahvaljujući brojnim arheološkim projektima.

Praistorijska i antička zbirka
Praistorijsku i antičku zbirku Arheološkog odeljenja Gradskog muzeja Subotica čini fond formiran iz stare Gimnazijske zbirke kao i artefakti koji potiču sa arheoloških rekognosciranja i iskopavanja ili su dospeli u Zbirku u vidu donacija.

Praistorijski deo Zbirke ima veoma širok hronološki raspon u kome su zastupljeni artefakti koji se vezuju za različite kulture. Najraniji periodi praistorije (paleolit i mezolit) predstavljeni su alatkama od kosti i okresanog kamena, kao i životinjskim kostima. Od neolita pa do gvozdenog doba najbrojniji su keramički predmeti, iako sa lokaliteta iz perioda metalnih doba potiču i nalazi poput oruđa, oružja i nakita.

Antički deo zbirke čine predmeti koji predstavljaju vreme sarmatske dominacije a rezultat su arheoloških istraživanja groblja na kojima su pokojnici sahranjivani uz bogate priloge (niske, fibule, naušnice, narukvice, kopče, ogledala, keramičke pršnjenke i posude) i naselja sa kojih potiče jedinstven keramički materijal.

Srednjovekovna zbirka Arheološkog odeljenja
Srednjovekovna zbirka Arheološkog odeljenja Gradskog muzeja Subotica sadrži nalaze sa lokaliteta koji čine sveobuhvatno svedočanstvo o životu na prostoru severne Bačke u periodu od početka germanskih upada pa sve do kraja osmanlijske uprave (kraj XVII veka).

Najbrojniji su ostaci materijalne kulture koji potiču sa nekropola iz perioda Avarske dominacije, kao i sa nekropola formiranih oko crkava iz perioda razvijenog i poznog srednjeg veka.

Delovi nošnje i insignija su stoga najzastupljeniji artefakti u Zbirci koja sadrži i keramičke posude, oruđe i drugi naseobinski materijal koji potiče sa rekognosciranja ili je dospeo u Muzej u vidu poklona.