Materijal koji se danas čuva na Istorijskom odeljenju prikupljan je i pre osnivanja Gradskog muzeja u Subotici 1948. godine. Posledica je to delovanja Društva za javnu biblioteku i muzej, ali i svesti o potrebi čuvanja predmeta od značaja za prošlost grada. Na samom grupisanju materijala u zbirke i njihovoj muzeološkoj obradi ništa se nije radilo do 1986. godine, tako da su dosadašnja postignuća rezultat rada tokom perioda nakon te godine.

Danas je materijal na odeljenju grupisan u sledeće zbirke:

Arhivska zbirka
U ovoj zbirci svrstano je 1059 rukom pisanih dokumenata. Iz raznih su vremenskih perioda i razne provenijencije. Samo jedan premet je muzeološki obrađen. Kustos Arhivske zbirke je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka karata i planova
Ova zbirkasadrži 36 istorijskih karata i planova Subotice, ali i država u kojima se nalazila Subotica. Jadan predmet iz ove zbirke je obrađen. Kustos Zbirke karata i planova je Mirko Grlica, muzejski savetnik

Zbirka naoružanja i vojne opreme
Jedna od fundamentalnih zbirki na Istorijskom odeljenju broji oko 150 predmeta, razvrstanih u podgrupe: hladno oružje, vatreno oružje i vojna oprema. 50 predmeta iz podgrupe hladnog oružja je muzeološki obrađeno. Po značaju se izdvajaju sablja feldmaršala von Laudona i kralja Srbije Aleksandra Obrenovića. Kustos Zbirke naoružanja i vojne opreme je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka odlikovanja, medalja, plaketa i značaka
U ovoj zbirci je 148 predmeta iz vremena Habsburške monarhije, Kraljevine Mađarske i iz vremena Jugoslavije. U ovoj zbirci su svrstani svi predmeti iz pomenutih podgrupa u nazivu zbirke, sem onih koji su svrstani u Zbirku istorije sporta. Predmeti iz ove zbirke nisu muzeološki obrađeni. Kustos Zbirke odlikovanja, medalja, plaketa i značaka je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka zastava i zastavnih vrpci
Zbirka sadrži 19 zastava i 30 zastavnih vrpci. Zastave iz ove zbirke su nastajale od kraja 18. veka do sredine 20. veka. Sve zastave su muzeološki obrađene. Po značaju i kvalitetu izrade izdvajaju se zastava slobodnog kraljevskog grada Maria Theresiopolis-a (1779), zastava gradskog banderijuma na proslavi milenijuma od dolaska Mašara u Evropu 1896. godine u Budimpešti, kao i zastava Dobrovoljnog vatrogasnog udruženja. Kustos Zbirke zastava i zastavnih vrpci je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Numizmatička zbirka
Većinu od oko 2500 predmeta ove zbirke čini metalni i papirni novac od 17. do 20. veka u zemljama u kojima se tokom tog perioda nalazila Subotica: Habsburška monarhija, Austro-Ugarska, Kraljevina SHS i Kraljevina Jugoslavija, Kraljevina Mađarska, FNRJ, SFRJ. Ni jedan predmet iz ove zbirke nije obrađen. Kustos Numizmatičke zbirke je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka tehničke kulture
U ovoj zbirci se nalazi 75 predmeta nastalih od 19. veka pa sve do naših dana. Vrlo razvnovrsan materijal koji još nije obrađen. Kustos Zbirke tehničke kulture je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka heraldike i sfragistike
Pored plemićkih grbova slikanih na svili ili papiru u heraldičku zbirku spadaju i porodična stabla plemićkih familija. U sfragistički segment zbirke spadaju pečatnjaci od metala ili drveta, kao i pečati otisnuti u vosku. Zbirka broji 48 predmeta, koji još nisu muzeološki obrađeni. Kustos Zbirke heraldike i sfragistike je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka fotografija, filmova i negativa
U ovoj zbirci nalazi se oko 2000 predmeta, od kojih je 1381 predmet muzeološki obrađen. Najznačajniji segment zbirke su fotografije nastale prikupljenjem u plemićkoj porodici Vojnić od Bajše. Na njima su identifikovane ličnosti iz ove razgranate porodice, kao i osobe sa kojima su oni komunicirali. Najveći deo fotografija nastao je u drugoj polovini 19. veka i u prve dve decenije 20. veka. Fotografije između dva rata Muzej je otkupio od novinara Jose Šokčića. U Zbirci se čuva određen broj negativa na staklu, nekoliko dokumentarnih filmova, dijapozitivi korišćeni u bioskopu Lifka i nekoliko foto albuma. Kustos Zbirke fotografija, filmova i negativa je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka legitimacija, članskih karti, svedočanstava
Oko 200 predmeta iz ove zbirke sakupljeno je iz mnogih poklona Muzeju, najčešće porodičnih zaostavština. Predmeti još nisu muzeološki obrađivani. Kustos Zbirke legitimacija, članskih karti, svedočanstava je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka plakata
Od oko 680 predmeta koji čine Zbirku plakata na Istorijskom odeljenju muzeološki je obrađeno 278 plakata. To su plakati koji su otkupljeni od subotičkog novinara i kolekcionara Jose Šokčića. Veći deo čine plakati koji su nastali 60-tih i 70-tih godina u Subotici. Njih je za muzejsku zbirku sakupljala firma koja je jedina imala dozvolu da lepi plakate po gradu. Kustos Zbirke plakata je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka razglednica
U ovoj zbirci nalazi se oko 1800 muzejskih predmeta, od kojih je 554 muzeološki obrađeno. Najstarije razglednice su 1982. godine otkupljene od kolekcionara Bele Mirnića. Od kolekcionara Szabolcsa Prokesa otkupljena je vredna kolekcija razglednica sa motivima železničkih stanica vojvođanskih mesta. Novije razglednice Subotice i Palića, kao i razglednice drugih gradova ušle su u Zbirku kasnije iz više izvora. Isto kao i veći broj čestitki. Kustos Zbirke razglednica je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka štampe
Zbirka sa najvećim brojem predmeta na Istorijskom odeljenju broji oko 4000 predmeta. Okosnicu zbirke čine primerci subotičke štampe od druge polovine 19. veka, pa do kraja 20. veka. U ovoj zbirci još nije obrađen ni jedan predmet. Kustos Zbirke štampe je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka istorije sporta
U ovoj zbirci je od oko 450 raznovrsnih predmeta koji se odnose na istoriju sporta, muzeološki obrađeno 106. Kustos Zbirke istorije sporta je Mirko Grlica, muzejski savetnik.

Zbirka predmeta iz svakodnevnog života
Od oko 200 predmeta iz ove zbirke muzeološki je obrađeno 42 predmeta. Predmeti iz ove zbirke najvećim delom su ušli u muzej kao pokloni brojnih građana. Kustos Zbirke predmeta iz svakodnevnog života je Mirko Grlica, muzejski savetnik

Dokumentarna zbirka
U ovoj zbirci se čuva oko 950 štampanih dokumenata. Od tog broja 526 predmeta su posmrtnice, koje su 1980. godine otkupljene od udovice Ivana Rudića. Ti predmeti su muzeološki obrađeni. Kustos Dokumetarne zbirke je Mirko Grlica, muzejski savetnik.