...

NoževiU okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja. 

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

Prilikom istraživanja poznosrednjovekovnog groblja na nalazištu PP Feketić – Pozajmište peska 2010. godine, u grobu mlade pokojnice, otkrivena su dva dobro očuvana noža u predelu pojasa. Primerci se mogu datovati u period 15–16. veka i čuvaju se u Srednjovekovnoj zbirci Arheološkog odeljenja.  

Inv. br. 148: Nož gvozdenog pravog sečiva, oštrica je pri vrhu u luku savijena prema teluću. Tordirana koštana drška je kružnog preseka i blago se sužava ka sečivu. Spoj drške i sečiva ukrašen je bronzanom trakom užlebljenom na sredini. Na gornjem kraju drške nalazi se ukras u vidu kupe sa jabukom na vrhu. Jabuku čine četiri povijene latice koje drže kuglicu od bele staklene paste.

Inv. br. 149: Nož gvozdenog pravog sečiva sa pravougaonim usadnikom na koji je uz pomoć tri zakivka bila fiksirana drvena drška. Ostaci drveta su očuvani pri kraju drške koja se završava bronzanim ukrasom u vidu pupoljka sa tri latice na čijoj se sredini nalazi kružno udubljenje. Ispod pupoljka su dva paralelna rebra od kojih je gornje ukrašeno kosim urezima.

Neda Dimovski