Rediscover


...

Susret lokalnih nosilaca procesa kod partnera na projektu REDISCOVERU skladu sa glavnim ciljem projekta REDISCOVER koji se odnosi na otkrivanje mogućnosti koju nosi jevrejska kulturna baština u partnerskim gradovima da bi se na osnovu njih realizovala odgovarajuća turistička rešenja u skladu sa modernim dobom, prva tematska aktivnost se odnosila na sprovođenje lokalne ankete kojom se kao krajnji rezultat dobija portfolio koji integriše lokalne materijalne i nematerijalne elemente jevrejske baštine. Tokom rada su svi zainteresovani na lokalu dobili mogućnost da imaju značajnu ulogu, te su se kod partnera održavali lokalni sastanci sa njima u periodu između 1. novembra i 20. decembra 2018. da bi se oni mobilisali.  

Prilikom ovih sastanaka su zainteresovani mogli da se upoznaju sa najvažnijim aktivnostima projekta, očekivanim rezultatima i glavnim ciljevima. Osim toga, značajan naglasak je stavljen na upoznavanje sa značajem lokalnih zainteresovanih lica i njihovog doprinosa u početnim fazama projekta, ali je bilo reči i o njihovom učešću od ključne važnosti koje se ogleda u promovisanju rezultata projekta, deljenju znanja i iskustva ili novih ideja

U grupi lokalnih nosilaca procesa se nalazi širok krug stručnjaka, lokalne samouprave, turističke organizacije, predstavnici lokalnih tela za očuvanje kulturne baštine, tematski stručnjaci, stručnjaci lokalnih trgovinskih komora, članovi i prominentne ličnosti lokalnih jevrejskih zajednica. Prva značajna uloga zainteresovanih lica je bila da se u slučaju nekoliko partnera definiše tema Ličnog istorijskog dosijea. Tokom projekta REDISCOVER su na društvenim mrežama postavljani postovi koji su se ticali po jednog Ličnog istorijskog dosijea po partneru koji je u obliku intervjua promovisao po segment lokalne jevrejske kulture. Lokalni stejkholderi su imali značajnu ulogu u definisanju Ličnog istorijskog dosijea za datog projektnog partnera, odnosno u izboru osoba za intervjuisanje. Među njima su bile istaknute ličnosti lokalnih jevrejskih zajednica, stručnjaci za jevrejsku kulturnu baštinu, odnosno turistički eksperti. Serija intervjua se nalazi na Facebook stranici projekta: https://www.facebook.com/rediscover.interreg/

Tokom susreta je kao prvi zadatak diskutovano formiranje metodologije za stvaranje repozitorijuma lokalne jevrejske kulturne baštine. Pitanje od ključne važnosti je bilo utvrđivanje glavnih kategorija na osnovu kojih bi se identifikovali elementi materijalnog i nematerijalnog nasleđa i koji bi bili uvršteni u repozitorijum na nivou grada. Što se tiče materijalne baštine, u nju prvenstveno spadaju sinagoge, groblja, druge sakralne građevine, stambene zgrade, škole i socijalne institucije, iako je u okviru projekta glavni naglasak na još uvek skrivenim elementima kulturne baštine u koje spadaju pesme, muzika, ples, književnost, gastronomija, zanatstvo, nauka, lična uverenja, usmena istorija, baština istaknutih ličnosti. U velikom broju slučajeva stoji ogromna količina informacija na raspolaganju u vezi sa lokalno jevrejskom kulturnom baštinom, zbog čega je i potrebna posebna metodologija za procenu koja uzima u obzir i turistički potencijal datog elementa. Lokalni repozitorijumi će kasnije poslužiti kao osnova za zajedničku veb stranicu turističkih usluga.